دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Kuzgun

کوزگون و دیلا بچه های دو تا دوست پلیس هستن که پدر دیلا به پدر کوزگون خیانت میکند و پدر کوزگون بخاطر اون به زندان میافته و کشته میشه و کوزگون و دیلا هم که دوست بودن از هم دور میافتن. کوزگون بعد از سال ها با یک هویت دیگه برای گرفتن انتقام پدرش برمیگردد و دیلا که یک وکیل موفق شده است به او کمک میکند…

باکس دانلود
قسمت 21 FileSize: 2.383 GB
قسمت 20 FileSize: 1.932 GB
قسمت 19 FileSize: 2.062 GB
قسمت 19 FileSize: 2.074 GB
قسمت 18 FileSize: 2.068 GB
قسمت 18 FileSize: 2.067 GB
قسمت 17 FileSize: 1.887 GB
قسمت 17 FileSize: 1.984 GB
قسمت 16 FileSize: 1.827 GB
قسمت 16 FileSize: 1.938 GB
قسمت 15 FileSize: 1.902 GB
قسمت 15 FileSize: 2.017 GB
قسمت 14 FileSize: 1.992 GB
قسمت 14 FileSize: 1.886 GB
قسمت 13 FileSize: 1.970 GB
قسمت 13 FileSize: 2.062 GB
قسمت 12 FileSize: 2.227 GB
قسمت 12 FileSize: 2.089 GB
قسمت 11 FileSize: 2.147 GB
قسمت 11 FileSize: 2.288 GB
قسمت 10 FileSize: 2.003 GB
قسمت 10 FileSize: 1.892 GB
قسمت 9 FileSize: 2.046 GB
قسمت 9 FileSize: 2.163 GB
قسمت 8 FileSize: 2.030 GB
قسمت 8 FileSize: 1.961 GB
قسمت 7 FileSize: 1.988 GB
قسمت 7 FileSize: 2.082 GB
قسمت 6 FileSize: 2.118 GB
قسمت 6 FileSize: 2.024 GB
قسمت 5 FileSize: 1.838 GB
قسمت 5 FileSize: 1.949 GB
قسمت 4 FileSize: 2.209 GB
قسمت 4 FileSize: 2.092 GB
قسمت 3 FileSize: 2.104 GB
قسمت 3 FileSize: 2.268 GB
قسمت 2 FileSize: 2.041 GB
قسمت 2 FileSize: 1.891 GB
قسمت 1 FileSize: 1.900 GB
قسمت 1 FileSize: 2.004 GB
قسمت 21 FileSize: 1.605 GB
قسمت 20 FileSize: 1.323 GB
قسمت 19 FileSize: 1.406 GB
قسمت 19 FileSize: 1.406 GB
قسمت 18 FileSize: 1.397 GB
قسمت 18 FileSize: 1.397 GB
قسمت 17 FileSize: 1.352 GB
قسمت 17 FileSize: 1.352 GB
قسمت 16 FileSize: 1.321 GB
قسمت 16 FileSize: 1.321 GB
قسمت 15 FileSize: 1.412 GB
قسمت 15 FileSize: 1.413 GB
قسمت 14 FileSize: 1.347 GB
قسمت 14 FileSize: 1.347 GB
قسمت 13 FileSize: 1.435 GB
قسمت 13 FileSize: 1.434 GB
قسمت 12 FileSize: 1.507 GB
قسمت 12 FileSize: 1.507 GB
قسمت 11 FileSize: 1.560 GB
قسمت 11 FileSize: 1.560 GB
قسمت 10 FileSize: 1.461 GB
قسمت 10 FileSize: 1.461 GB
قسمت 9 FileSize: 1.471 GB
قسمت 9 FileSize: 1.471 GB
قسمت 8 FileSize: 1.378 GB
قسمت 8 FileSize: 1.378 GB
قسمت 7 FileSize: 1.439 GB
قسمت 7 FileSize: 1.438 GB
قسمت 6 FileSize: 1.438 GB
قسمت 6 FileSize: 1.438 GB
قسمت 5 FileSize: 1.376 GB
قسمت 5 FileSize: 1.375 GB
قسمت 4 FileSize: 1.528 GB
قسمت 4 FileSize: 1.528 GB
قسمت 3 FileSize: 1.535 GB
قسمت 3 FileSize: 1.170 GB
قسمت 2 FileSize: 1.056 GB
قسمت 2 FileSize: 1.420 GB
قسمت 1 FileSize: 1.416 GB
قسمت 1 FileSize: 1.071 GB
قسمت 21 FileSize: 1.076 GB
قسمت 20 FileSize: 908 MB
قسمت 19 FileSize: 965 MB
قسمت 19 FileSize: 965 MB
قسمت 18 FileSize: 959 MB
قسمت 18 FileSize: 959 MB
قسمت 17 FileSize: 927 MB
قسمت 17 FileSize: 928 MB
قسمت 16 FileSize: 907 MB
قسمت 16 FileSize: 907 MB
قسمت 15 FileSize: 970 MB
قسمت 15 FileSize: 970 MB
قسمت 14 FileSize: 924 MB
قسمت 14 FileSize: 924 MB
قسمت 13 FileSize: 984 MB
قسمت 13 FileSize: 984 MB
قسمت 12 FileSize: 1.010 GB
قسمت 12 FileSize: 1.010 GB
قسمت 11 FileSize: 1.045 GB
قسمت 11 FileSize: 1.045 GB
قسمت 10 FileSize: 1003 MB
قسمت 10 FileSize: 1003 MB
قسمت 9 FileSize: 1009 MB
قسمت 9 FileSize: 1009 MB
قسمت 8 FileSize: 946 MB
قسمت 8 FileSize: 946 MB
قسمت 7 FileSize: 988 MB
قسمت 7 FileSize: 988 MB
قسمت 6 FileSize: 986 MB
قسمت 6 FileSize: 986 MB
قسمت 5 FileSize: 944 MB
قسمت 5 FileSize: 944 MB
قسمت 4 FileSize: 1.024 GB
قسمت 4 FileSize: 1.024 GB
قسمت 3 FileSize: 729 MB
قسمت 3 FileSize: 1.028 GB
قسمت 2 FileSize: 975 MB
قسمت 2 FileSize: 663 MB
قسمت 1 FileSize: 682 MB
قسمت 1 FileSize: 972 MB
قسمت 21 FileSize: 691 MB
قسمت 20 FileSize: 569 MB
قسمت 19 FileSize: 605 MB
قسمت 19 FileSize: 605 MB
قسمت 18 FileSize: 601 MB
قسمت 18 FileSize: 601 MB
قسمت 17 FileSize: 582 MB
قسمت 17 FileSize: 582 MB
قسمت 16 FileSize: 569 MB
قسمت 16 FileSize: 569 MB
قسمت 15 FileSize: 608 MB
قسمت 15 FileSize: 608 MB
قسمت 14 FileSize: 579 MB
قسمت 14 FileSize: 579 MB
قسمت 13 FileSize: 617 MB
قسمت 13 FileSize: 617 MB
قسمت 12 FileSize: 648 MB
قسمت 12 FileSize: 648 MB
قسمت 11 FileSize: 671 MB
قسمت 11 FileSize: 671 MB
قسمت 10 FileSize: 629 MB
قسمت 10 FileSize: 629 MB
قسمت 9 FileSize: 632 MB
قسمت 9 FileSize: 632 MB
قسمت 8 FileSize: 593 MB
قسمت 8 FileSize: 593 MB
قسمت 7 FileSize: 619 MB
قسمت 7 FileSize: 619 MB
قسمت 6 FileSize: 618 MB
قسمت 6 FileSize: 618 MB
قسمت 5 FileSize: 592 MB
قسمت 5 FileSize: 591 MB
قسمت 4 FileSize: 658 MB
قسمت 4 FileSize: 658 MB
قسمت 3 FileSize: 660 MB
قسمت 3 FileSize: 463 MB
قسمت 2 FileSize: 415 MB
قسمت 2 FileSize: 611 MB
قسمت 1 FileSize: 609 MB
قسمت 1 FileSize: 428 MB
قسمت 21 FileSize: 485 MB
قسمت 20 FileSize: 400 MB
قسمت 19 FileSize: 425 MB
قسمت 19 FileSize: 425 MB
قسمت 18 FileSize: 422 MB
قسمت 18 FileSize: 422 MB
قسمت 17 FileSize: 409 MB
قسمت 17 FileSize: 409 MB
قسمت 16 FileSize: 399 MB
قسمت 16 FileSize: 399 MB
قسمت 15 FileSize: 427 MB
قسمت 15 FileSize: 427 MB
قسمت 14 FileSize: 407 MB
قسمت 14 FileSize: 407 MB
قسمت 13 FileSize: 433 MB
قسمت 13 FileSize: 433 MB
قسمت 12 FileSize: 455 MB
قسمت 12 FileSize: 455 MB
قسمت 11 FileSize: 471 MB
قسمت 11 FileSize: 471 MB
قسمت 10 FileSize: 442 MB
قسمت 10 FileSize: 442 MB
قسمت 9 FileSize: 444 MB
قسمت 9 FileSize: 444 MB
قسمت 8 FileSize: 416 MB
قسمت 8 FileSize: 416 MB
قسمت 7 FileSize: 435 MB
قسمت 7 FileSize: 435 MB
قسمت 6 FileSize: 434 MB
قسمت 6 FileSize: 434 MB
قسمت 5 FileSize: 416 MB
قسمت 5 FileSize: 416 MB
قسمت 4 FileSize: 462 MB
قسمت 4 FileSize: 462 MB
قسمت 3 FileSize: 286 MB
قسمت 3 FileSize: 464 MB
قسمت 2 FileSize: 429 MB
قسمت 2 FileSize: 256 MB
قسمت 1 FileSize: 266 MB
قسمت 1 FileSize: 428 MB
کانال تلگرام