دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Bir Zamanlar Cukurova

یک زن و شوهر جوان که رویاهای ازدواج با یکدیگر را دارند برای فرار از انحطاط هویت خود را پنهان می کنند. آنها خود را به عنوان خواهر و برادر خود معرفی می کنند و در مزرعه ای در آدانا شروع به کار می کنند و...

باکس دانلود
قسمت 52 FileSize: 2.338 GB
قسمت 51 FileSize: 2.233 GB
قسمت 51 FileSize: 2.233 GB
قسمت 50 FileSize: 2.167 GB
قسمت 50 FileSize: 2.172 GB
قسمت 49 FileSize: 2.134 GB
قسمت 49 FileSize: 2.142 GB
قسمت 48 FileSize: 2.116 GB
قسمت 48 FileSize: 2.116 GB
قسمت 47 FileSize: 2.078 GB
قسمت 47 FileSize: 2.064 GB
قسمت 46 FileSize: 2.062 GB
قسمت 46 FileSize: 2.048 GB
قسمت 46 FileSize: 2.084 GB
قسمت 45 FileSize: 2.296 GB
قسمت 45 FileSize: 2.303 GB
قسمت 44 FileSize: 2.261 GB
قسمت 44 FileSize: 559 MB
قسمت 43 FileSize: 1.428 GB
قسمت 43 FileSize: 2.213 GB
قسمت 42 FileSize: 2.188 GB
قسمت 42 FileSize: 2.198 GB
قسمت 41 FileSize: 1.986 GB
قسمت 41 FileSize: 1.977 GB
قسمت 40 FileSize: 2.048 GB
قسمت 40 FileSize: 2.058 GB
قسمت 39 FileSize: 2.057 GB
قسمت 39 FileSize: 2.050 GB
قسمت 38 FileSize: 2.276 GB
قسمت 38 FileSize: 2.271 GB
قسمت 37 FileSize: 2.711 GB
قسمت 37 FileSize: 2.717 GB
قسمت 36 FileSize: 2.072 GB
قسمت 35 FileSize: 2.275 GB
قسمت 35 FileSize: 2.277 GB
قسمت 34 FileSize: 2.201 GB
قسمت 34 FileSize: 2.201 GB
قسمت 33 FileSize: 2.101 GB
قسمت 33 FileSize: 2.120 GB
قسمت 32 FileSize: 2.077 GB
قسمت 32 FileSize: 2.074 GB
قسمت 31 FileSize: 2.169 GB
قسمت 31 FileSize: 2.171 GB
قسمت 30 FileSize: 2.142 GB
قسمت 30 FileSize: 2.128 GB
قسمت 29 FileSize: 2.236 GB
قسمت 29 FileSize: 2.222 GB
قسمت 28 FileSize: 2.159 GB
قسمت 28 FileSize: 2.155 GB
قسمت 27 FileSize: 2.137 GB
قسمت 27 FileSize: 2.146 GB
قسمت 26 FileSize: 2.292 GB
قسمت 26 FileSize: 2.282 GB
قسمت 25 FileSize: 2.067 GB
قسمت 25 FileSize: 1.983 GB
قسمت 24 FileSize: 2.087 GB
قسمت 24 FileSize: 2.223 GB
قسمت 23 FileSize: 2.170 GB
قسمت 23 FileSize: 2.015 GB
قسمت 22 FileSize: 2.239 GB
قسمت 22 FileSize: 2.413 GB
قسمت 21 FileSize: 2.424 GB
قسمت 21 FileSize: 2.257 GB
قسمت 20 FileSize: 2.135 GB
قسمت 20 FileSize: 2.300 GB
قسمت 19 FileSize: 2.104 GB
قسمت 19 FileSize: 2.106 GB
قسمت 18 FileSize: 2.014 GB
قسمت 18 FileSize: 2.380 GB
قسمت 17 FileSize: 2.374 GB
قسمت 17 FileSize: 2.234 GB
قسمت 16 FileSize: 2.249 GB
قسمت 16 FileSize: 2.362 GB
قسمت 15 FileSize: 2.384 GB
قسمت 15 FileSize: 2.223 GB
قسمت 14 FileSize: 2.257 GB
قسمت 14 FileSize: 2.340 GB
قسمت 13 FileSize: 2.668 GB
قسمت 13 FileSize: 2.247 GB
قسمت 12 FileSize: 2.151 GB
قسمت 12 FileSize: 2.551 GB
قسمت 11 FileSize: 2.902 GB
قسمت 11 FileSize: 2.448 GB
قسمت 10 FileSize: 2.264 GB
قسمت 10 FileSize: 2.693 GB
قسمت 9 FileSize: 2.271 GB
قسمت 9 FileSize: 2.402 GB
قسمت 8 FileSize: 2.402 GB
قسمت 8 FileSize: 2.869 GB
قسمت 7 FileSize: 2.862 GB
قسمت 7 FileSize: 2.408 GB
قسمت 6 FileSize: 2.342 GB
قسمت 6 FileSize: 2.656 GB
قسمت 5 FileSize: 2.280 GB
قسمت 5 FileSize: 2.260 GB
قسمت 4 FileSize: 2.511 GB
قسمت 4 FileSize: 2.406 GB
قسمت 3 FileSize: 2.251 GB
قسمت 3 FileSize: 2.319 GB
قسمت 2 FileSize: 2.290 GB
قسمت 2 FileSize: 2.316 GB
قسمت 1 FileSize: 2.318 GB
قسمت 1 FileSize: 2.289 GB
قسمت 52 FileSize: 1.577 GB
قسمت 51 FileSize: 1.507 GB
قسمت 51 FileSize: 1.507 GB
قسمت 50 FileSize: 1.461 GB
قسمت 50 FileSize: 1.459 GB
قسمت 49 FileSize: 1.445 GB
قسمت 49 FileSize: 1.445 GB
قسمت 48 FileSize: 1.423 GB
قسمت 48 FileSize: 1.423 GB
قسمت 47 FileSize: 1.402 GB
قسمت 47 FileSize: 1.402 GB
قسمت 46 FileSize: 1.401 GB
قسمت 46 FileSize: 1.400 GB
قسمت 46 FileSize: 1.400 GB
قسمت 45 FileSize: 1.556 GB
قسمت 45 FileSize: 1.556 GB
قسمت 44 FileSize: 384 MB
قسمت 44 FileSize: 1.531 GB
قسمت 43 FileSize: 1.488 GB
قسمت 43 FileSize: 985 MB
قسمت 42 FileSize: 1.484 GB
قسمت 42 FileSize: 1.484 GB
قسمت 41 FileSize: 1.361 GB
قسمت 41 FileSize: 1.361 GB
قسمت 40 FileSize: 1.401 GB
قسمت 40 FileSize: 1.400 GB
قسمت 39 FileSize: 1.397 GB
قسمت 39 FileSize: 1.397 GB
قسمت 38 FileSize: 1.537 GB
قسمت 38 FileSize: 1.537 GB
قسمت 37 FileSize: 1.843 GB
قسمت 37 FileSize: 1.844 GB
قسمت 36 FileSize: 1.403 GB
قسمت 35 FileSize: 1.537 GB
قسمت 35 FileSize: 1.537 GB
قسمت 34 FileSize: 1.483 GB
قسمت 34 FileSize: 1.483 GB
قسمت 33 FileSize: 1.438 GB
قسمت 33 FileSize: 1.438 GB
قسمت 32 FileSize: 1.401 GB
قسمت 32 FileSize: 1.401 GB
قسمت 31 FileSize: 1.463 GB
قسمت 31 FileSize: 1.463 GB
قسمت 30 FileSize: 1.448 GB
قسمت 30 FileSize: 1.449 GB
قسمت 29 FileSize: 1.511 GB
قسمت 29 FileSize: 1.511 GB
قسمت 28 FileSize: 1.473 GB
قسمت 28 FileSize: 1.473 GB
قسمت 27 FileSize: 1.462 GB
قسمت 27 FileSize: 1.462 GB
قسمت 26 FileSize: 1.564 GB
قسمت 26 FileSize: 1.564 GB
قسمت 25 FileSize: 1.090 GB
قسمت 25 FileSize: 1.396 GB
قسمت 24 FileSize: 1.496 GB
قسمت 24 FileSize: 1.128 GB
قسمت 23 FileSize: 1.079 GB
قسمت 23 FileSize: 1.460 GB
قسمت 22 FileSize: 1.628 GB
قسمت 22 FileSize: 1.180 GB
قسمت 21 FileSize: 1.199 GB
قسمت 21 FileSize: 1.647 GB
قسمت 20 FileSize: 1.568 GB
قسمت 20 FileSize: 1.107 GB
قسمت 19 FileSize: 1.094 GB
قسمت 19 FileSize: 1.453 GB
قسمت 18 FileSize: 1.606 GB
قسمت 18 FileSize: 1.078 GB
قسمت 17 FileSize: 1.186 GB
قسمت 17 FileSize: 1.606 GB
قسمت 16 FileSize: 1.604 GB
قسمت 16 FileSize: 1.217 GB
قسمت 15 FileSize: 1.169 GB
قسمت 15 FileSize: 1.607 GB
قسمت 14 FileSize: 1.578 GB
قسمت 14 FileSize: 1.191 GB
قسمت 13 FileSize: 1.226 GB
قسمت 13 FileSize: 1.579 GB
قسمت 12 FileSize: 1.694 GB
قسمت 12 FileSize: 1.186 GB
قسمت 11 FileSize: 1.343 GB
قسمت 11 FileSize: 1.695 GB
قسمت 10 FileSize: 1.548 GB
قسمت 10 FileSize: 1.254 GB
قسمت 9 FileSize: 1.401 GB
قسمت 9 FileSize: 1.528 GB
قسمت 8 FileSize: 1.555 GB
قسمت 8 FileSize: 1.393 GB
قسمت 7 FileSize: 1.364 GB
قسمت 7 FileSize: 1.587 GB
قسمت 6 FileSize: 1.518 GB
قسمت 6 FileSize: 1.343 GB
قسمت 5 FileSize: 1.251 GB
قسمت 5 FileSize: 1.538 GB
قسمت 4 FileSize: 1.617 GB
قسمت 4 FileSize: 1.450 GB
قسمت 3 FileSize: 1.328 GB
قسمت 3 FileSize: 1.521 GB
قسمت 2 FileSize: 1.312 GB
قسمت 2 FileSize: 1.548 GB
قسمت 1 FileSize: 1.539 GB
قسمت 1 FileSize: 1.306 GB
قسمت 52 FileSize: 1.057 GB
قسمت 51 FileSize: 1.009 GB
قسمت 51 FileSize: 1.009 GB
قسمت 50 FileSize: 1002 MB
قسمت 50 FileSize: 1002 MB
قسمت 49 FileSize: 992 MB
قسمت 49 FileSize: 992 MB
قسمت 48 FileSize: 976 MB
قسمت 48 FileSize: 976 MB
قسمت 47 FileSize: 962 MB
قسمت 47 FileSize: 962 MB
قسمت 46 FileSize: 961 MB
قسمت 46 FileSize: 961 MB
قسمت 46 FileSize: 962 MB
قسمت 45 FileSize: 1.042 GB
قسمت 45 FileSize: 1.042 GB
قسمت 44 FileSize: 1.026 GB
قسمت 44 FileSize: 257 MB
قسمت 43 FileSize: 660 MB
قسمت 43 FileSize: 1021 MB
قسمت 42 FileSize: 1019 MB
قسمت 42 FileSize: 1019 MB
قسمت 41 FileSize: 934 MB
قسمت 41 FileSize: 934 MB
قسمت 40 FileSize: 961 MB
قسمت 40 FileSize: 961 MB
قسمت 39 FileSize: 959 MB
قسمت 39 FileSize: 959 MB
قسمت 38 FileSize: 1.030 GB
قسمت 38 FileSize: 1.030 GB
قسمت 37 FileSize: 1.235 GB
قسمت 37 FileSize: 1.235 GB
قسمت 36 FileSize: 963 MB
قسمت 35 FileSize: 1.030 GB
قسمت 35 FileSize: 1.030 GB
قسمت 34 FileSize: 1018 MB
قسمت 34 FileSize: 1018 MB
قسمت 33 FileSize: 986 MB
قسمت 33 FileSize: 986 MB
قسمت 32 FileSize: 961 MB
قسمت 32 FileSize: 961 MB
قسمت 31 FileSize: 1004 MB
قسمت 31 FileSize: 1004 MB
قسمت 30 FileSize: 995 MB
قسمت 30 FileSize: 994 MB
قسمت 29 FileSize: 1.013 GB
قسمت 29 FileSize: 1.013 GB
قسمت 28 FileSize: 1011 MB
قسمت 28 FileSize: 1011 MB
قسمت 27 FileSize: 1003 MB
قسمت 27 FileSize: 1003 MB
قسمت 26 FileSize: 1.048 GB
قسمت 26 FileSize: 1.048 GB
قسمت 25 FileSize: 958 MB
قسمت 25 FileSize: 694 MB
قسمت 24 FileSize: 714 MB
قسمت 24 FileSize: 1.003 GB
قسمت 23 FileSize: 1002 MB
قسمت 23 FileSize: 680 MB
قسمت 22 FileSize: 729 MB
قسمت 22 FileSize: 1.091 GB
قسمت 21 FileSize: 1.104 GB
قسمت 21 FileSize: 748 MB
قسمت 20 FileSize: 684 MB
قسمت 20 FileSize: 1.051 GB
قسمت 19 FileSize: 997 MB
قسمت 19 FileSize: 678 MB
قسمت 18 FileSize: 678 MB
قسمت 18 FileSize: 1.076 GB
قسمت 17 FileSize: 1.077 GB
قسمت 17 FileSize: 738 MB
قسمت 16 FileSize: 763 MB
قسمت 16 FileSize: 1.074 GB
قسمت 15 FileSize: 1.077 GB
قسمت 15 FileSize: 721 MB
قسمت 14 FileSize: 733 MB
قسمت 14 FileSize: 1.058 GB
قسمت 13 FileSize: 1.058 GB
قسمت 13 FileSize: 778 MB
قسمت 12 FileSize: 749 MB
قسمت 12 FileSize: 1.135 GB
قسمت 11 FileSize: 1.136 GB
قسمت 11 FileSize: 847 MB
قسمت 10 FileSize: 795 MB
قسمت 10 FileSize: 1.037 GB
قسمت 9 FileSize: 1.023 GB
قسمت 9 FileSize: 918 MB
قسمت 8 FileSize: 908 MB
قسمت 8 FileSize: 1.042 GB
قسمت 7 FileSize: 1.063 GB
قسمت 7 FileSize: 880 MB
قسمت 6 FileSize: 862 MB
قسمت 6 FileSize: 1.017 GB
قسمت 5 FileSize: 1.031 GB
قسمت 5 FileSize: 791 MB
قسمت 4 FileSize: 939 MB
قسمت 4 FileSize: 1.084 GB
قسمت 3 FileSize: 1.020 GB
قسمت 3 FileSize: 860 MB
قسمت 2 FileSize: 1.036 GB
قسمت 2 FileSize: 844 MB
قسمت 1 FileSize: 830 MB
قسمت 1 FileSize: 1.031 GB
قسمت 52 FileSize: 678 MB
قسمت 51 FileSize: 648 MB
قسمت 51 FileSize: 648 MB
قسمت 50 FileSize: 628 MB
قسمت 50 FileSize: 628 MB
قسمت 49 FileSize: 622 MB
قسمت 49 FileSize: 622 MB
قسمت 48 FileSize: 612 MB
قسمت 48 FileSize: 612 MB
قسمت 47 FileSize: 603 MB
قسمت 47 FileSize: 603 MB
قسمت 46 FileSize: 603 MB
قسمت 46 FileSize: 602 MB
قسمت 46 FileSize: 602 MB
قسمت 45 FileSize: 669 MB
قسمت 45 FileSize: 669 MB
قسمت 44 FileSize: 161 MB
قسمت 44 FileSize: 658 MB
قسمت 43 FileSize: 640 MB
قسمت 43 FileSize: 414 MB
قسمت 42 FileSize: 639 MB
قسمت 42 FileSize: 638 MB
قسمت 41 FileSize: 585 MB
قسمت 41 FileSize: 585 MB
قسمت 40 FileSize: 602 MB
قسمت 40 FileSize: 602 MB
قسمت 39 FileSize: 601 MB
قسمت 39 FileSize: 601 MB
قسمت 38 FileSize: 661 MB
قسمت 38 FileSize: 661 MB
قسمت 37 FileSize: 793 MB
قسمت 37 FileSize: 793 MB
قسمت 36 FileSize: 603 MB
قسمت 35 FileSize: 661 MB
قسمت 35 FileSize: 661 MB
قسمت 34 FileSize: 638 MB
قسمت 34 FileSize: 638 MB
قسمت 33 FileSize: 618 MB
قسمت 33 FileSize: 618 MB
قسمت 32 FileSize: 602 MB
قسمت 32 FileSize: 602 MB
قسمت 31 FileSize: 629 MB
قسمت 31 FileSize: 629 MB
قسمت 30 FileSize: 623 MB
قسمت 30 FileSize: 623 MB
قسمت 29 FileSize: 650 MB
قسمت 29 FileSize: 650 MB
قسمت 28 FileSize: 633 MB
قسمت 28 FileSize: 634 MB
قسمت 27 FileSize: 629 MB
قسمت 27 FileSize: 629 MB
قسمت 26 FileSize: 673 MB
قسمت 26 FileSize: 673 MB
قسمت 25 FileSize: 445 MB
قسمت 25 FileSize: 600 MB
قسمت 24 FileSize: 643 MB
قسمت 24 FileSize: 456 MB
قسمت 23 FileSize: 436 MB
قسمت 23 FileSize: 628 MB
قسمت 22 FileSize: 700 MB
قسمت 22 FileSize: 469 MB
قسمت 21 FileSize: 481 MB
قسمت 21 FileSize: 709 MB
قسمت 20 FileSize: 675 MB
قسمت 20 FileSize: 439 MB
قسمت 19 FileSize: 435 MB
قسمت 19 FileSize: 625 MB
قسمت 18 FileSize: 691 MB
قسمت 18 FileSize: 434 MB
قسمت 17 FileSize: 474 MB
قسمت 17 FileSize: 691 MB
قسمت 16 FileSize: 689 MB
قسمت 16 FileSize: 489 MB
قسمت 15 FileSize: 465 MB
قسمت 15 FileSize: 691 MB
قسمت 14 FileSize: 679 MB
قسمت 14 FileSize: 474 MB
قسمت 13 FileSize: 496 MB
قسمت 13 FileSize: 679 MB
قسمت 12 FileSize: 729 MB
قسمت 12 FileSize: 476 MB
قسمت 11 FileSize: 542 MB
قسمت 11 FileSize: 729 MB
قسمت 10 FileSize: 666 MB
قسمت 10 FileSize: 506 MB
قسمت 9 FileSize: 580 MB
قسمت 9 FileSize: 657 MB
قسمت 8 FileSize: 669 MB
قسمت 8 FileSize: 574 MB
قسمت 7 FileSize: 555 MB
قسمت 7 FileSize: 682 MB
قسمت 6 FileSize: 652 MB
قسمت 6 FileSize: 547 MB
قسمت 5 FileSize: 504 MB
قسمت 5 FileSize: 662 MB
قسمت 4 FileSize: 696 MB
قسمت 4 FileSize: 592 MB
قسمت 3 FileSize: 543 MB
قسمت 3 FileSize: 654 MB
قسمت 2 FileSize: 534 MB
قسمت 2 FileSize: 665 MB
قسمت 1 FileSize: 662 MB
قسمت 1 FileSize: 530 MB
قسمت 52 FileSize: 476 MB
قسمت 51 FileSize: 455 MB
قسمت 51 FileSize: 455 MB
قسمت 50 FileSize: 441 MB
قسمت 50 FileSize: 441 MB
قسمت 49 FileSize: 436 MB
قسمت 49 FileSize: 436 MB
قسمت 48 FileSize: 429 MB
قسمت 48 FileSize: 429 MB
قسمت 47 FileSize: 423 MB
قسمت 47 FileSize: 423 MB
قسمت 46 FileSize: 423 MB
قسمت 46 FileSize: 423 MB
قسمت 46 FileSize: 423 MB
قسمت 45 FileSize: 470 MB
قسمت 45 FileSize: 470 MB
قسمت 44 FileSize: 462 MB
قسمت 44 FileSize: 113 MB
قسمت 43 FileSize: 290 MB
قسمت 43 FileSize: 449 MB
قسمت 42 FileSize: 448 MB
قسمت 42 FileSize: 448 MB
قسمت 41 FileSize: 411 MB
قسمت 41 FileSize: 411 MB
قسمت 40 FileSize: 423 MB
قسمت 40 FileSize: 423 MB
قسمت 39 FileSize: 422 MB
قسمت 39 FileSize: 422 MB
قسمت 38 FileSize: 464 MB
قسمت 38 FileSize: 464 MB
قسمت 37 FileSize: 557 MB
قسمت 37 FileSize: 557 MB
قسمت 36 FileSize: 424 MB
قسمت 35 FileSize: 464 MB
قسمت 35 FileSize: 464 MB
قسمت 34 FileSize: 448 MB
قسمت 34 FileSize: 448 MB
قسمت 33 FileSize: 434 MB
قسمت 33 FileSize: 434 MB
قسمت 32 FileSize: 423 MB
قسمت 32 FileSize: 423 MB
قسمت 31 FileSize: 442 MB
قسمت 31 FileSize: 442 MB
قسمت 30 FileSize: 438 MB
قسمت 30 FileSize: 438 MB
قسمت 29 FileSize: 456 MB
قسمت 29 FileSize: 456 MB
قسمت 28 FileSize: 445 MB
قسمت 28 FileSize: 445 MB
قسمت 27 FileSize: 441 MB
قسمت 27 FileSize: 441 MB
قسمت 26 FileSize: 472 MB
قسمت 26 FileSize: 472 MB
قسمت 25 FileSize: 422 MB
قسمت 25 FileSize: 275 MB
قسمت 24 FileSize: 281 MB
قسمت 24 FileSize: 452 MB
قسمت 23 FileSize: 441 MB
قسمت 23 FileSize: 269 MB
قسمت 22 FileSize: 290 MB
قسمت 22 FileSize: 492 MB
قسمت 21 FileSize: 498 MB
قسمت 21 FileSize: 298 MB
قسمت 20 FileSize: 274 MB
قسمت 20 FileSize: 474 MB
قسمت 19 FileSize: 439 MB
قسمت 19 FileSize: 271 MB
قسمت 18 FileSize: 268 MB
قسمت 18 FileSize: 485 MB
قسمت 17 FileSize: 485 MB
قسمت 17 FileSize: 292 MB
قسمت 16 FileSize: 300 MB
قسمت 16 FileSize: 484 MB
قسمت 15 FileSize: 485 MB
قسمت 15 FileSize: 288 MB
قسمت 14 FileSize: 292 MB
قسمت 14 FileSize: 477 MB
قسمت 13 FileSize: 477 MB
قسمت 13 FileSize: 303 MB
قسمت 12 FileSize: 290 MB
قسمت 12 FileSize: 512 MB
قسمت 11 FileSize: 512 MB
قسمت 11 FileSize: 330 MB
قسمت 10 FileSize: 308 MB
قسمت 10 FileSize: 467 MB
قسمت 9 FileSize: 461 MB
قسمت 9 FileSize: 348 MB
قسمت 8 FileSize: 345 MB
قسمت 8 FileSize: 469 MB
قسمت 7 FileSize: 334 MB
قسمت 7 FileSize: 479 MB
قسمت 6 FileSize: 329 MB
قسمت 6 FileSize: 458 MB
قسمت 5 FileSize: 465 MB
قسمت 5 FileSize: 307 MB
قسمت 4 FileSize: 356 MB
قسمت 4 FileSize: 489 MB
قسمت 3 FileSize: 459 MB
قسمت 3 FileSize: 327 MB
قسمت 2 FileSize: 466 MB
قسمت 2 FileSize: 324 MB
قسمت 1 FileSize: 322 MB
قسمت 1 FileSize: 465 MB
کانال تلگرام